Föreståndare brandfarlig vara

Utbildning i Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning.

Felaktig hantering av brandfarlig vara utgör en mycket stor risk för explosion eller oavsiktlig uppkomst av brand. För att minska risken med brandfarlig vara krävs kunskap om hanteringen. Utifrån Lagen om brandfarliga och explosiva varor kan man utläsa vilka krav som ställs på verksamhetsutövare för att riskerna ska minimeras. Om din verksamhet kräver tillstånd för hantering av brandfarlig vara är du ansvarig för att utse och utbilda en eller flera föreståndare.

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig i första hand mot föreståndare, ställföreträdande föreståndare och övrig personal som hanterar brandfarlig vara i mindre omfattning.

Kursmål:

• Förstå gällande lagstiftning och bestämmelser.
• Förstå föreståndarens ansvar och befogenheter.
• Känna till riskerna med brandfarliga varor.
• Ha kännedom om förebyggande skyddsåtgärder.
• Ha kännedom om åtgärder vid utflöde och andra olyckor

Innehåll:

Utbildningen består av teoretiska och praktiska moment kring hantering av brandfarliga varor.

• Definitioner
• Brandfarliga varors egenskaper
• Lagar, förordningar, föreskrifter och handböcker
• Tillstånd för brandfarliga varor
• Säker hantering av brandfarliga varor
• Klassning av riskområden
• Tillstånd för heta arbeten i utrymme med brandfarliga varor
• Företagets beredskap vid utsläpp och olyckor

Den här utbildningen ger föreståndaren god kunskap om brandfarliga varor och de risker som hantering av brandfarliga varor innebär.

Print Friendly, PDF & Email

Datum

feb 14 2020

Tid

09:00 - 16:00

Kostnad

3 800 kr
Blommenhof Hotell

Plats

Blommenhof Hotell
Blommenhof hotell, Blommenhovsvägen, Nyköping, Sverige
Peter Selmosson

Utbildare

Peter Selmosson
QR Code