AffärsJuridik

Affärs!

Utbildning i Affärsjuridik.
Omfattning:
  • 4 halvdagar
PRIS:

Utbildningen skräddarsys efter era önskemål.
Be om offert.

Mikael Sandberg

Anna af Burén

jur kand och universitetsadjunkt

Examination
Examination sker genom skriftlig tentamen, som ligger till grund för betyg. På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För godkänt betyg på kursen krävs också deltagande i gruppdiskussioner och seminarium.

För att du skall komma förberedd till kursstarten skall du:
läsa de sidor som finns nedan som scannad bilaga från boken Den svenska marknadsföringslagstiftningen.

välja ut en vara/tjänst (t.ex. mjölk, ett klädesplagg eller städtjänst), som du kommer att arbeta med under kursen, och förbereda en presentation om den på ca 5 minuter om den.

Kursen tar sikte på att du skall tillägna sig grundläggande kunskaper om rätten och rättsreglerna, lära sig att hantera ett rättsligt normsystem och förstå rättens roll med avseende på affärsjuridik. Vidare skall kursdelen ge överblick över grundläggande regler inom avtalsrätt, marknadsrätt, köprätt och offentlig upphandling.

Undervisningen
Kursen kräver ett betydande mått av både individuellt arbete och grupparbete som viktigaste arbetsformerna. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och gruppdiskussion om instuderingsuppgifter samt övningsuppgifter . Totalt träffas vi vid fyra tillfällen om vardera tre timmar.

Tanken är att du som kursdeltagare i studierna skall utgå från såväl föreläsningen som från den egna erfarenheten. Både individuella inlämningsuppgifter och uppgifter som skall genomföras i grupp förekommer.

Vi uppmuntrar bildandet av studiegrupper. Sådana är viktiga för att ge kunskapsstöd, men också för att tillvarata olika erfarenheter, kunskaper och värderingar. Det ger tillfällen att reflektera, göra jämförelser, ifrågasätta och dra slutsatser. Tanken är att alla har kunskaper och erfarenheter som berikar helheten. Rätt utnyttjad kan studiegruppen bli en utmärkt resurs för alla kursdeltagares kunskapsväxt.

Utnyttja alla tillgängliga resurser
Det är bra att aktivt och målmedvetet använda alla hjälpmedel som både kurs och omgivning erbjuder.
Under studierna har du tillgång till lärare och andra ansvariga för kursen.

Biblioteket i din hemkommun är en utmärkt resurs. Via biblioteket kan du beställa litteratur och själv göra litteratursökningar. Den obligatoriska litteraturen är inkörsporten till det område som behandlas. Referenslitteratur vidgar perspektivet och bidrar till att ge det behandlade innehållet nya aspekter.

Kurskamraterna är viktiga. Skapa nätverk och håll kontakt. Glöm inte heller dina arbetskamrater. De kan vara en viktig kunskapskälla under kurstiden. De har erfarenheter och problem som du kan förmedla till kursdeltagarna. Sådana erfarenheter kan öka behållningen av kursen.


Boka samma koncept!
”Minst sagt en givande kurs! att man tog till sig allt hon sa.”