Leanspelet

Product Cost Reduction!

Syftet är att visa på den potential till en mer produktiv och effektivare produktion, som finns i Er nuvarande produktionsprocess.
Omfattning:

Spelet tar ca en arbetsdag att genomföra med början kl. 10.00, inklusive inledande och avslutande diskussioner. Sluttid ca 17:00.

Sista tiden av dagen används till en diskussion där vi kopplar lärdomar från spelet till Er verklighet.

PRIS:

Utbildningen skräddarsys efter era önskemål.
Be om offert.

Mikael Sandberg

I de fall utbildningen genomförs i kundens lokaler, skall lokalen vara av ”klassrumsstorlek” per deltagande lag och vara utrustad med lika många skrivbord (flyttbara) och stolar som antal deltagare. Dessutom skall lokalen vara utrustad med overheadprojektor och möjlighet att anteckna på ”whiteboard”, blädderblock eller liknande.

Teoretisk bakgrund – Lean Production Alla verksamheter arbetar med ett visst mått av förluster, det vill säga aktiviteter som tar upp resurser utan att skapa kundvärde.

Allmänt
Vi förutsätter att Ni ställer personal och nödvändig information till förfogande för insamling av data samt arbetsplats för konsulterna.

Beträffande övriga villkor för uppdragets genomförande gäller ABK96, varvid vårt ansvar begränsas till arvodets storlek. Konsulten är skyldig att iaktta full sekretess.

Detta sker genom att genomföra ett företagsspel, detta spel går ut på att förvandla en ”klassisk” funktionellt orienterad fabrik till en ”Lean” fabrik.

Lean Game skapar en förändringsvilja inifrån företagets anställda. Spelet ger de deltagande ett gemensamt språk och insikter i de metoder och verktyg som används vid verksamheter som jobbar efter Lean-principer.
Lean Game
illustrerar Lean Production-principer på ett sätt som inte bara involverar deltagarna i genomförande, utan även i beslutsfattande angående förändringsbehov i syfte att effektivisera. Som ett resultat av spelet kommer deltagarna att förstå de grundläggande Lean-teknikerna, hur dessa samverkar, samt bli medvetna om frågor som uppstår i samband med vilken ordningsföljd man inför de olika teknikerna i verksamheten.

Deltagare
Spelet genomförs med sju till nio deltagare och det spelas med fördel i fler lag. Olika diskussioner och lösningar på problem kommer då att uppstå, vilket ökar lärandet och förståelsen.

”Lean Production” är en filosofi (med tillhörande verktyg) som strävar till att åstadkomma mer och mer kundnytta, med mindre och mindre resurser; mindre mänsklig ansträngning, mindre utrustning, mindre tid, och mindre utrymme. Det sker genom att man minskar skillnaden i vad man erbjuder och genomför, jämfört med vad kunden efterfrågar.
”Lean Production” definierar sju huvudsakliga förluster i en verksamhet:

 • Överproduktion – Man tillverkar mer, eller tidigare, än kundens behov
 • Väntan – Det uppstår perioder av väntan i framställandet av kundens behov
 • Onödiga förflyttningar – Man transporterar material eller produkter inom förädlingsprocessen utan att kunden upplever ett mervärde
 • Processförluster – Det uppstår flaskhalsar i processen, man producerar med minskad fart, man omarbetar produkter, man har överkapacitet i maskinparken, man producerar utan standardiserat arbetssätt.
 • Onödiga lager – man buffrar material före, mellan och efter processteg. Det minskar benägenhet att lösa problem och minskar kommunikationen mellan processtegen.
 • Onödiga Rörelser – Arbetsplatser är ineffektivt utformade.
 • Defekt Produktion – Det uppstår kvalitetsförluster i form av defekta kundleveranser.

Att skapa en verksamhet som opererar med minimala förluster sker i ett antal steg, där varje steg skall vara genomfört innan nästa påbörjas:

 1. Definition av Kundvärde – Definiera vad kunden egentligen har för behov, inte vad som är enkelt att förse kunden med.
 2. Identifiera värdeflöde och reducera onytta – Många processteg inom en verksamhet genomförs av interna skäl, inte för att kunden ber om dem. Identifiera dessa processteg och eliminera dem.
 3. Skapa Flöde i kvarvarande steg – Skapa rationella flöden i de kvarvarande processtegen. Det minimerar ledtider och mellanlager vilket underlättar standardiserade arbetssätt, som i sin tur drastiskt ökar kvaliteten på leveransen.
 4.  Låt kunden dra ut värdet ur er process – Att producera innan kundens behov ökar risken i verksamheten, minskar flexibiliteten och binder resurser och kapital. Skapa processer som kan producera och leverera kundbehovet då kunden önskar.
 5. Sträva efter ständig förbättring – Det finns alltid förluster! Ge inte upp efter första förbättringsvarvet. En ständig strävan efter att förbättra leveransprocessen är enda möjligheten att möta kundens ökande krav. Bygg in metoder i verksamheten som ”automatiserar” strävan efter perfektion.

Boka samma koncept!
""Syftet är att visa !