PBL - Plan & byggplan

PBL - !

PBL - Miljöprövningar, detaljplan - Miljöbalkens regler
Omfattning:
  • 1 dag
PRIS:

Utbildningen skräddarsys efter era önskemål.
Be om offert.

Mikael Sandberg

Pia Pehrsson

Pia Pehrson är sedan 2004 verksam vid Foyen – advokat och delägare. Pia har särskild erfarenhet av omfattande tillståndsprocesser och avtalsförhandlingar för energianläggningar och infrastrukturprojekt. Bygglov, detaljplaner, fastighetsbildning (även 3-dimensionell), kulturminnen och tvångsåtkomst till mark är frågor hon ofta också arbetar med. Detsamma gäller utsläppsrätter och avfallsfrågor.

Exempel på innehåll:

  • Möjligheten till planbesked från kommunen inom 4 månader.
  • Bygglovsbeslut ska ges inom viss tid, ändringar om hur bygglov kan vinna laga kraft
  • Förenklingar i detaljplaneförfarandet - exempelvis för verksamheter som prövas eller prövats enligt miljöbalken.
  • Vad innebär kravet på en miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsprövning enligt miljöbalken?
  • När ska detaljplanen innehålla en miljökonsekvensbeskrivning?
  • Samspelet bygglov – anmälan enligt miljöbalken
  • Tekniska egenskaper och villkorsbeslut – två viktiga nyheter i bygglovsprocessen.
  • Ändringar i kontroll av byggen bl.a. måste en kontrollansvarig utses.

Tydlig koppling mot miljöbalkens regler om miljökonsekvensbeskrivning och miljöprövning görs.Boka samma koncept!
”Ett stort plus bra föreläsare.”